Zakat Sebagai Pembersih Jiwa

Definisi / Pengertian.

Zakat menurut lughat artinya suci atau bersih, sedang menurut syara’ artinya mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ketentuan Islam. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah kebersihan dan kesucian jiwa.

Allah SWT berfirman:

Ambilah shodaqoh (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. 9:103)

Jenisnya.

Zakat yang wajib dilakukan oleh umat Islam ada 2 macam. Yang pertama; Zakat Fitrah, yaitu zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada menjelang Hari Raya I’dul Fitri, dan yang kedua, Zakat Maal, yaitu zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali, yang sudah memenuhi nishab.

Hukumnya.

Bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda, mengeluarkan zakat wajib hukumnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Mengingkari zakat hukumnya kufur. Yang wajib berzakat adalah muslim yang merdeka yang sudah memiliki minimal satu nishab dari salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Perihal nishab yang disyaratkan:

Hendaknya berlebih dari keperluan primer seseorang untuk : makan, pakaian, tempat kediaman, dan keperluan primer lainnya

Berlangsung selama satu tahun (tahun hijrah), permulaannya dihitung dari saat memiliki nishab, dan harus selama satu tahun penuh.

Untuk hasil pertanian dan buah-buahan dibayar zakatnya setiap kali panen.

Harta benda yang wajib dikenakan zakatnya:

Penghasilan

Perniagaan

Emas dan Perak

Tumbuh-tumbuhan

Binatang ternak

Harta temuan

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, atau yang biasa disebut Mustahiq.

Fakir

Miskin

Mu’alag

Sabilillah

Ibnu sabil

Hamba sahaya

Gharimin

Amilin

Shadaqah dan infaq

Selain zakat ada pula yang disebut infaq dan shodaqoh. Infaq dan shodaqoh juga merupakan bentuk ibadah harta. Kalau zakat hukumnya wajib maka infaq dan shodaqoh bisa wajib dan bisa sunah tergantung berbagai faktor.

One response to “Zakat Sebagai Pembersih Jiwa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s